D / SK 
 

 

"FAMO- Monitorovanie odborných pracovných síl - pravidelný prieskum ponuky a dopytu po odborných pracovných silách v prihraničnom regióne medzi východným Rakúskom a Slovenskom"

Slovensko-rakúsky región CENTROPE predstavuje jeden z najzaujímavejších regiónov v Európe: leží na mieste, kde sa spája východná Európa so západnou, zahŕňa regióny s rozdielnou úrovňou rozvoja ekonomík, ale aj s rozdielnou dynamikou nárastu ekonomiky a tým ponúka šance pre cezhraničnú mobilitu zamestnancov v podnikoch a mobilitu samostatných pracovných síl.

Túto mobilitu v súčasnosti ešte obmedzujú prechodné ustanovenia v oblasti trhu služieb a práce, ktorých platnosťdefinitívne vyprší v roku 2011.

Cieľom projektu 'Monitoring odborných pracovných síl (FAMO)' je okrem rozsiahleho znázornenia hospodárskeho rozvoja v rakúsko-slovenskom regióne CENTROPE, založeného na dotazovaní v podnikoch na jeseň a v zime 2008/2009 ako aj v rokoch 2010/2011, zistenie informácií o dopyte po pracovných silách (a to obzvlášť odborných pracovných silách) v skúmanom regióne vo Viedni a na západnom Slovensku (v Bratislave a Trnave) ako i dokonalé preskúmanie aktuálne prevládajúcich pracovných podmienok. Dotazovania uskutočnené v podnikoch v rámci projektu FAMO boli prínosom i v oblasti realizovaných resp. predpokladaných krokov k internacionalite a spolupráci rakúskych a západoslovenských podnikov. Predmetom dotazovania pracovných síl žijúcich vo Viedni a v slovenskom hraničnom regióne s Rakúskom bolo zistenie ochoty pracovníkov migrovať za prácou, pracovať v zahraničí a zistenie informácii o ich kvalifikovanosti. Obdobne boli ešte pred kvantitatívnym zhromažďovaním údajov získané i názory od odborníkov.

Informácie získané z výsledkov kvantitatívneho dotazovania v podnikoch a na nich založených kvalitatívnych rozhovoroch s odborníkmi z vybraných oblastí ('osobné pohovory')  budú porovnávané s ohľadom na existujúcu ponuku pracovných síl a doplnené o rešerše o existujúcich ponukách vzdelávania. Na základe toho budú vypracované možnosti získania kvalifikácie (príp. vyššej kvalifikácie), ktoré sa prerokujú s rozhodujúcimi subjektami v danom regióne, aby z nich bolo možné odvodiť konkrétne kroky ďalších budúcich plánov.

Ďalej je potrebné zistiť nevyhnutnosť ekonomicko-politických opatrení pre trhy práce v pohraničných regiónoch. Predpokladom k uskutočneniu možných opatrení je oboznámenie sa s úrovňou ekonomického rozvoja v hraničných oblastiach a na základe toho získanie včasných informácií o ponuke a potrebe odborných pracovných síl na obidvoch stranách hranice, aby sme podľa toho mohli cielene plánovať opatrenia, hlavne v oblasti „kvalifikácie“. Predovšetkým trh práce vo Viedni získava na základe svojej geografickej blízkosti k pohraničným regiónom osobitnú pozíciu.

Náš projekt svojou podstatou ďalej rozvíja projekty LAMO I a LAMO II (www.arbeitsmarktmonitoring.at), v rámci ktorých bola vytvorená databáza údajov týkajúcich sa potreby pracovných síl v rakúskych a zahraničných podnikoch ako aj ochoty zamestnancov z pohraničných regiónov Čiech, Slovenska a Maďarska pracovať v Rakúsku či iných krajinách (EÚ).

Projekt „Monitorovanie odborných pracovných síl (FAMO) – pravidelný prieskum ponuky a dopytu po odborných pracovných silách v prihraničnom regióne medzi východným Rakúskom a Slovenskom“ je podporovaný finančnými prostriedkami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu „Cezhraničná teritoriálna spolupráca Rakúsko - Slovensko“ a je kofinancovaný rakúskym Spolkovým ministerstvom práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa a na slovenskej strane Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.